Bài giảng môn Địa lý Lớp 8 - Tiết 33, Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất

của cấu trúc địa hình nước ta.

- Địa hình Việt Nam nhiều kiểu loại, trong đó đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp:

 + Địa hình

thấp dưới 1000m chiếm 85%.

 + Núi cao trên 1000m chỉ chiếm 1%.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 511 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Địa lý Lớp 8 - Tiết 33, Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 GV thùc hiƯn: nguyƠn thÞ thuÇnnhiƯt liƯt chµo mõng c¸c thÇy c« vỊ dù giê Gi¸o viªn: Chu V¨n ViƯt8B §Ỉc ®iĨm ®Þa h×nh viƯt namTiÕt 33 Bµi 28§Þa lÝ 8TiÕt 33 bµi 28: ®Ỉc ®iĨm ®Þa h×nh viƯt nam§Þa lÝ 8Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình nước ta.1 Dựa vào hình 28.1 cho biết lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền có các dạng địa hình nào? Dạng địa hình nào chiếm diện tích lớn nhất?Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình nước ta. Dựa vào hình 28.1 và nội dung kênh chữ, hãy chứng minh đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam?TiÕt 33 bµi 28: ®Ỉc ®iĨm ®Þa h×nh viƯt nam§Þa lÝ 8Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình nước ta.1Địa hình Việt Nam nhiều kiểu loại, trong đó đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp: + Địa hình thấp dưới 1000m chiếm 85%. + Núi cao trên 1000m chỉ chiếm 1%.Thø 2 ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2009Hãy tìm trên hình 28.1 đỉnh Phan xi păng và đỉnh Ngọc Linh?Thø 2 ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2009 Xác định trên lược đồ.- Các đồng bằng lớn ở nước ta? - Đồng bằng miền Trung có đặc điểm gì? - Tìm trên hình 28.1 các dãy núi đâm ngang ngăn cách và phá vỡ tính liên tục của đồng bằng miền Trung?TiÕt 33 bµi 28: ®Ỉc ®iĨm ®Þa h×nh viƯt nam§Þa lÝ 8Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình nước ta.1Địa hình Việt Nam nhiều kiểu loại, trong đó đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp: + Địa hình thấp dưới 1000m chiếm 85%. + Núi cao trên 1000m chỉ chiếm 1%.- Đồng bằng chiếm ¼ diện tích.TiÕt 33 bµi 28: ®Ỉc ®iĨm ®Þa h×nh viƯt nam§Þa lÝ 8Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình nước ta.1 Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau:2? Em h·y cho biÕt ®Õn cuèi giai ®o¹n cỉ kiÕn t¹o ®Þa h×nh n­íc ta cã ®Ỉc ®iĨm g×? ? VËy ®Õn giai ®o¹n t©n kiÕn t¹o ®Þa h×nh n­íc ta cã ®Ỉc ®iĨm g×?Vận động tạo núi ở giai đoạn Tân kiến tạo làm địa hình nước ta nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau.Thø 2 ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2009 Dùa vµo l¸t c¾t vµ quan s¸t l­ỵc ®å h·y x¸c ®Þnh c¸c nĩi cao, cao nguyªn badan, c¸c ®ång b»ng trỴ, ph¹m vi thỊm lơc ®Þa?Quan s¸t l­ỵc ®å vµ l¸t c¾t nhËn xÐt vỊ sù ph©n bè vµ h­íng nghiªng cđa bËc ®Þa h×nh?TiÕt 33 bµi 28: ®Ỉc ®iĨm ®Þa h×nh viƯt nam§Þa lÝ 8Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình nước ta.1 Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau:2- Vận động tạo núi ở giai đoạn Tân kiến tạo làm địa hình nước ta nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau.- Sù ph©n bè c¸c bËc ®Þa h×nh: nĩi ®åi, ®ång b»ng, thỊm lơc ®Þaph©n bè thÊp dÇn tõ néi ®Þa ra biĨn. - Địa hình nước ta có hai hướng chính: Tây Bắc- Đông Nam và hướng vòng cungTiÕt 33 bµi 28: ®Ỉc ®iĨm ®Þa h×nh viƯt nam§Þa lÝ 8Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình nước ta.1Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau:2Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người 3Nhóm 1,2: Nêu những tác động của khí hậu, dòng nước đến địa hình? Nhóm 3,4: Nêu sự tác động của con người đến địa hình?Thảo luận nhóm:Tác động của con người: Phá núi, lấp hồ, phá rừng, xây hồ thủy điện, công trình kiến trúc, giao thông§Þa lÝ 8-Tính chất nhiệt đới gió mùa: đất đá trên bề mặt bị phong hoá mạnh mẽ; các khối núi bị cắt xẻ, xâm thực, xói mòn.Em h·y kĨ tªn mét sè hang ®éng nỉi tiÕng cđa n­íc ta?§éng Thiªn Cung – H¹ Long§éng Phong Nha- Qu¶ng B×nhCâu hỏi: Theo em, việc phá hủy rừng có thể ảnh hưởng gì đến địa hình? Em sẽ làm gì để bảo vệ rừng?Trả lời: + Mưa lũ xói mòn, rửa trôi đất - Hiện tượng cắt xẻ, xâm thực địa hình - thảm họa về núi lở, đất trượt + Trồng rừng – Tố giác kẻ phá hoại rừng.C©u hái tr¾c nghiƯmXanh§áC¸c d¹ng ®Þa h×nh c¬ b¶n th­êng thÊy ë ViƯt Nam lµ:B. ®Þa h×nh caxt¬, ®Þa h×nh cao nguyªn badan.C. ®Þa h×nh nh©n t¹o: ®­êng s¸, ®ª ®iỊu,hå ®¾p.§¸p ¸n: DA. ®Þa h×nh ®ång b»ng phï sa trỴ C©u 110§¸p ¸nQuay l¹iD. C¶ 3 ý trªn ®Ịu ®ĩng.H­íng ®Þa h×nh chÝnh cđa n­íc ta lµ:B. §«ng B¾c-T©y Nam vµ h­íng c¸nh cung.C. B¾c - Nam vµ h­íng c¸nh cung. D. T©y - §«ng vµ h­íng c¸nh cung.§¸p ¸n: AA. T©y B¾c-§«ng Nam vµ h­íng c¸nh cung.C©u 210§¸p ¸nQuay l¹iC¸c ®Ìo nµo do nĩi ch¹y th¼ng ra biĨn, c¾t c¸c ®ång b»ng ven biĨn miỊn trung ra nhiỊu khu vùc?B. §Ìo ngang, ®Ìo H¶i V©n, ®Ìo An Khª, ®Ìo Lao B¶o.C. §Ìo Lao B¶o, ®Ìo H¶i V©n, ®Ìo C¶, ®Ìo An Khª. §¸p ¸n: AA. §Ìo ngang, ®Ìo H¶i V©n,®Ìo Cï M«ng, ®Ìo C¶.C©u 3§¸p ¸nQuay l¹iD. §Ìo An Khª, ®Ìo H¶i V©n, ®Ìo Cï M«ng, ®Ìo Ngang10§Þa h×nh n­íc ta ®a d¹ng, ®åi nĩi lµ d¹ng ®Þa h×nh quan träng v×: B. §åi nĩi ¶nh h­ëng ®Õn c¶nh quan.C. §åi nĩi ph©n thµnh nhiỊu bËc kÕ tiÕp nhau thÊp dÇn ra biĨn.D. §åi nĩi ¶nh h­ëng ®Õn ph¸t triĨn kinh tÕ – x· héi.§¸p ¸n: CA. §åi nĩi chiÕm ¾ diƯn tÝch vµ phỉ biÕn nhÊt.C©u 410§¸p ¸nQuay l¹iý B. C. §¸p ¸n: A. C©u 5§¸p ¸nQuay l¹iD. 10N B. C. D. §¸p ¸n: C A. C©u 610§¸p ¸nQuay l¹iGi¶i « ch÷LuËt ch¬i: T×m « ch÷ b»ng c¸ch gi¶i c¸c « ch÷ hµng ngang. Mçi tõ hµng ngang sÏ cã c¸c ch÷ ch×a kho¸. Sè « hµng ngang t­¬ng øng sè ch÷ c¸i cÇn t×m. Mçi häc sinh chän mét « hµng ngang lÇn l­ỵt tõ trªn xuèng ®Ĩ tr¶ lêi.12341. Tªn cđa ®Ønh nĩi cao nhÊt ë n­íc ta ?p h a n x i p ¨ n ghn2. §©y lµ bé phËn quan träng nhÊt trong cÊu trĩc ®Þa h×nh n­íc ta ?® å i n ĩ i i®3. §Þa h×nh n­íc ta ®­ỵc n©ng lªn trong giai ®o¹n nµy ?T © n k i Õ n t ¹ o¹i4. Tªn mét hang ®éng nỉi tiÕng cđa n­íc ta ®­ỵc t¹o nªn tõ ®¸ v«i ë tØnh Qu¶ng B×nh ?® é n g p h o n g n h a h®Þah×nh H­íng dÉn vỊ nhµ2. Lµm bµi tËp 1,2,3 SGK3. ChuÈn bÞ bµi sau: Bµi 291.§äc bµi ®äc thªm SGK (Trang ....)KÝnh chĩc c¸c thÇy, c« gi¸o m¹nh khoỴ.C¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dia_ly_lop_8_tiet_33_bai_28_dac_diem_dia_hinh.ppt