Đề kiểm tra môn Địa lí, học kì I, lớp 8 - Đề 1

Câu 1 (3 điểm)

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước ý đúng trong các câu sau:

a) Ý nào không phải là đặc điểm dân cư - xã hội châu Á?

A. Đông dân nhất thế giới.

B. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc lớn.

C. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn.

D. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên cao nhất trong các châu.

b) Khu vực có mật độ dân số cao nhất châu Á là:

A. Đông Á.

B. Nam Á.

C. Đông Nam Á.

D. Tây Nam Á.

c) Sông nào không phải của khu vực Đông Á:

A. Amua.

B. Ơ-phrát.

C. Hoàng Hà.

D. Trường Giang.

d) Nước nào trong các nước sau đây có ngành dịch vụ phát triển cao nhất?

A. Hàn Quốc

B. Trung Quốc

C. Cô - oét

D. Ma-lai-xi-a

pdf3 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Lượt xem: 904 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề kiểm tra môn Địa lí, học kì I, lớp 8 - Đề 1, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 1
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 8 
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút) 
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) 
Các mức độ tư duy 
Các chủ đề/ nội dung 
Nhận 
biết 
Thông 
hiểu 
Vận dụng/ 
 kĩ năng 
Tổng 
điểm 
I. Châu Á 
1. Đặc điểm dân cư châu Á 
Câu 1a 
(0,5 đ) 
0,5 điểm 
2. Đặc điểm phát triển kinh tế và 
tình hình phát triển kinh tế – xã hội 
của các nước ở châu Á 
Câu 1d,1e 
(1,0 đ) 
Câu 2 
(3,0đ) 
Câu 2 
(2,0đ) 
6,0 điểm 
II. Đặc điểm tự nhiên, dân cư 
của một số khu vực ở châu Á 
1. Đông Á 
Câu 1c 
(0,5 đ) 
Câu 3 
(2,0 đ) 
2,5 điểm 
2. Nam Á 
- Câu 1b 
(0,5 đ) 
- Câu 1đ 
(0,5 đ) 
1,0 điểm 
Tổng điểm 3,0 điểm 3,0 điểm 4,0 điểm 10 điểm 
 2
B. NỘI DUNG ĐỀ 
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) 
Câu 1 (3 điểm) 
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước ý đúng trong các câu sau: 
a) Ý nào không phải là đặc điểm dân cư - xã hội châu Á? 
A. Đông dân nhất thế giới. 
B. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc lớn. 
C. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn. 
D. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên cao nhất trong các châu. 
b) Khu vực có mật độ dân số cao nhất châu Á là: 
A. Đông Á. 
B. Nam Á. 
C. Đông Nam Á. 
D. Tây Nam Á. 
c) Sông nào không phải của khu vực Đông Á: 
A. Amua. 
B. Ơ-phrát. 
C. Hoàng Hà. 
D. Trường Giang. 
d) Nước nào trong các nước sau đây có ngành dịch vụ phát triển cao nhất? 
A. Hàn Quốc 
B. Trung Quốc 
C. Cô - oét 
D. Ma-lai-xi-a 
 3
đ) Nước có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á là: 
A. Ấn Độ. 
B. Pa-ki-xtan. 
C. Nê – pan. 
D. Băng –la-đet. 
e) Nước có trình độ phát triển kinh tế – xã hội cao nhất ở châu Á là: 
A. Xin-ga-po. 
B. Hàn Quốc. 
C. Nhật bản. 
D. Ma-lai-xi-a. 
II. Tự luận (7 điểm) 
Câu 2 (5 điểm) 
Cho bảng số liệu: 
 Bình quân GDP đầu người của một số nước ở châu Á năm 2001(USD) 
Quốc gia Cô-oét Hàn Quốc Trung Quốc Lào 
GDP/ người 19.040,0 8.861,0 911,0 317,0 
a) Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người (GDP/ người) 
của một số nước ở châu Á. 
b) Từ biểu đồ đã vẽ, rút ra nhận xét và giải thích. 
Câu 3 (2 điểm) 
 Dựa vào lược đồ dưới đây, hãy cho biết: 
a) Lãnh thổ Đông Á gồm mấy bộ phận? kể tên các quốc gia và vùng lãnh thổ 
của khu vực Đông Á. 
b) Nêu các dạng địa hình của Đông Á và sự phân bố của chúng. 

File đính kèm:

  • pdfI1.pdf